Н А К А З
26.03. 2013 р. №104

Про внесення змін

до Положення про Турківську районну

психолого-медико-педагогічну консультацію

Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", статей 18 і 29 Закону України "Про загальну середню освіту", статті33Закону України" Про дошкільну освіту", наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011. № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації», наказу Департменту з питань освіти, науки, сімї та молоді Львівської обласної державної адміністрації від 04.03.2013 №77 з метою надання органами управління освітою, охорони здоров'я, соціальної політики кваліфікованої допомоги щодо забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю, визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної, соціально-медичної допомоги,

Н А К А З У Ю:

1. Завідувачу Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації Гоголевській М.С. внести зміни до Положення про Турківську районну психолого-медико-педагогічну консультацію, та викласти його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти завідувача Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації Гоголевську М.С.

Начальник відділу з питань

освіти, сім’ї та молоді Турківської РДА М.М. Кропивницький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу з питань освіти, сім'ї та молоді

Турківської районної державної адміністрації

26.03.2013р. № 104

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ТУРКІВСЬКУ РАЙОННУ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

м. Турка

2013

ПОЛОЖЕННЯ

про Турківську районну психолого-медико-педагогічну консультацію

I. Загальні положення

1.1. Турківська районна психолого-медико-педагогічна консультація (далі- ТРПМПК) є державною методичною установою системи освіти і науки України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

1.2. Діяльність ТРПМПК спрямована на:

виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;

підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров'я);

організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);

надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;

психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;

залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

1.3. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей у ТРПМПК здійснюються за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) та з обов'язковою їх присутністю.

Показаннями для здійснення такого консультування можуть бути порушення формування у дитини пізнавальної діяльності згідно з віковими нормами, труднощі засвоєння нею знань, умінь, навичок, суспільного досвіду.

1.4. У своїй діяльності (ТРПМПК) керується , Конституцією України, Законами України “Про освіту","Про загальну середню освіту","Про дошкільну освіту","Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",,"Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, (наказ МОН молодь спорту України від 23.06.2011 N 623/61), рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та цим Положенням.

1.5. ТРПМПК діє у Турківському районі Львівській області України на постійно діючій основі, підпорядковується Засновнику .

1.6. Засновником ТРПМПК є відділ з питань освіти, сім’ї та молоді Турківської районної державної адміністрації.

1.7. Турківська психолого-медико-педагогічна консультація підпорядкована і підзвітна відділу з питань освіти, сім’ї та молоді Турківської районної державної адміністрації (далі-відділ), науково-методично – Львівській обласній психолого-медико-педагогічній консультації.

1.8. ТРПМПК співпрацює з органами управління освітою, охорони здоров'я, органами соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими державними і недержавними організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

1.9.Районна ПМПК не має прав юридичної особи.

II. Основні завдання і функції

Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації

2.1. ТРПМПК здійснює:

2.1. Організаційні функції та контроль за діяльністю шкільних психолого-медико-педагогічних комісій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів.

2.2. Проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

2.3. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.4. Облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей в регіоні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов для доступу та здобуття ними якісної освіти.

2.5. Унесення пропозицій у відповідні органи управління освітою щодо системної фахової допомоги дітям раннього віку, розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів для забезпечення гнучкості та різноманітності освіти для задоволення особливих освітніх потреб дітей дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку у місцях проживання.

2.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.7. Надання індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують удома дітей зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю.

2.9. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.10. Сприяння фаховому, творчому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо.

2.11. Співпрацю з закладами охорони здоров'я з метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров'я).

2.12. Взаємодію з органами праці та соціального захисту населення з метою моніторингу психічного розвитку дітей, які виховуються в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту, та своєчасного забезпечення їх належною психолого-педагогічною підтримкою.

2.13. Підготовка аналітичної звітності для обласних ПМПК.

III. Склад Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації

3.1. Керівником ТРПМПК є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями "Дефектологія", "Корекційна освіта (за нозологіями)", який має стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.

3.2. Діяльність ТРПМПК забезпечується висококваліфікованими консультантами, які мають повну вищу педагогічну освіту і за своїм статусом належать до педагогічних працівників.

Відповідно до основних завдань і функцій ТРПМПК, яка надає послуги дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку, комплектується консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом (додаток 2).

3.3. Визначений фаховий склад консультантів за спеціальностями забезпечує повноцінне функціонування психолого-медико-педагогічної консультації.

3.4. Відсутні у складі консультації фахівці названих спеціальностей можуть залучатися до роботи в ній на умовах погодинної оплати праці або за сумісництвом. Допустимим є залучення лікарів споріднених спеціальностей для заміни посад фахівців (тифлопедагог - офтальмолог, сурдопедагог - сурдолог тощо).

IV. Організація роботи

Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації

4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданні психолого-медико-педагогічної консультації їм надається "Картка стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 4).

4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в ТРПМПК здійснюється за попереднім записом тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

паспортів батьків;

свідоцтва про народження дитини;

"Картки стану здоров'я і розвитку дитини" (додаток 1);

"Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 N 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за N 1197/14464, якщо дитина інвалід;

зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення (додаток № 4 ).

4.3. На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з відповідним висновком та рекомендаціями (додаток 3).

4.5. У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ТРПМПК рекомендує навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби - поглиблене медичне вивчення дитини та (або) поглиблене психолого-педагогічне вивчення в умовах ОПМПК.

4.6. У разі коли висновок психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органами управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій консультації у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.

Після закінчення випробувального терміну навчання ТРПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.7. Висновок ТРПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.

4.8. Висновок, виданий консультацією, скріплюються печаткою ЛОПМПК.

4.9. У ТРПМПК ведеться документація, визначена центральною ПМПК, а саме:

- Журнал обліку дітей/додаток 5/;

- Книга протоколів засідань психолого-медико-педагогічної консультації /додаток 6/;

- Картка індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дитині /додаток 7/;

- Картки стану здоров'я і розвитку дитини (дані попереднього обстеження) /додаток 1/;

- Витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації /додаток 4/;

- План роботи ПМПК на навчальний рік (додаток 11);

4.10. Для вдосконалення роботи з питань виявлення, психолого-педагогічного вивчення, оцінки труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки у ТРПМПК вводиться додаткова документація. Форма ведення документації – на електронних носіях та у друкованому варіанті.

- План роботи консультанта на рік (документація окремого фахівця) /додаток 10/;

- Плани індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дитині (робоча документація конкретного фахівця) /форма ведення - довільна/;

- Журнали обліку консультацій батькам (особам, які їх замінюють), педагогічним працівникам, медикам, практичним психологам та соціальним педагогам (додаток 8);

- Банки даних дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку(відповідно до нозологій), мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки (додаток 9);

- Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК для психолого-педагогічного вивчення дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки (рекомендовані ЦПМПК) та організації індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям.

4.11. Ведення ділової документації у ТРПМПК відповідає вимогам Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах.

4.12. ТРПМПК може проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з відповідним органом управління освіти, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації, практичного психолога, лікаря-психіатра.

V. Управління Турківською районною

психолого-медико-педагогічноюконсультацією

5.1. Завідувач Турківської районної ПМПК:

у межах своєї компетенції взаємодіє з органами управління освітою, охорони здоров'я, соціального захисту населення, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

планує й організовує роботу консультації, здійснює добір кадрів;

видає розпорядження, які є обов'язковими для працівників консультації;

створює належні умови для продуктивної праці працівникам консультації;

5.2. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувача ТРПМПК здійснюються засновником.

VI. Матеріально-технічне забезпечення

Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності засновник забезпечує психолого-медико-педагогічні консультації приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Вимоги до приміщень психолого-медико-педагогічних консультацій та їх облаштування:

розташованість у зручному для відвідувачів місці, на першому поверсі, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до потреб дітей з інвалідністю;

наявність щонайменше трьох кімнат, пристосованих для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема:

приймальна кімната повинна мати обладнання: стільці, килим для організації ігрової діяльності дітей, іграшки, місце, облаштоване для інформування та обліку відвідувачів, збору документації;

кімната для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей має бути загальною площею 18-20 кв.м; обладнана стільцями, столами (звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок; килимом, вікном одностороннього бачення (дзеркало Гезелла) чи спеціальною відеосистемою (автономний відеореєстратор, відеокамера, вінчестер, мікрофон), комп'ютерною та оргтехнікою;

кімната для проведення корекційно-розвиткових занять (індивідуальних та групових) загальною площею не менше 10 кв.м, облаштована столами і стільцями (звичайними і дитячими), шафами і стелажами для наочно-методичних матеріалів, іграшками, килимом, кушеткою, пеленальним столом;

робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.

6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультацій фінансуються за рахунок коштів засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

VII. Припинення діяльності

Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації

7.1. Припинення діяльності ТРПМПК здійснюється у формі їх реорганізації або ліквідації згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.

7.3. При реорганізації ТРПМПК її права та обов'язки переходять до правонаступника.

Завідувач Турківської районної

психолого-медико-педагогічної консультації М.С. Гоголевська

Додаток 1

до пункту 4.9. Положення про Турківську районну

психолого-медико-педагогічну консультацію

КАРТКА

стану здоров'я і розвитку дитини* (дані попереднього обстеження)

Назва психолого-медико-педагогічної консультації ________________

Місцезнаходження _______________________________________________________________

Телефон ___________________________

Загальні відомості про дитину

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________

2. Дата народження ____________, вік на час обстеження _______ р.

3. Місце проживання ____________________________________________________________

4. У яких закладах виховувалась і навчалась _________________________________________

5. Ким направлена на вивчення ___________________________________________________

6. Мета вивчення, скарги _________________________________________________________

7. Стислі відомості про сім'ю дитини та умови виховання _____________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Основні медичні висновки:

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з "Історії розвитку дитини" (форма N 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)") та стан її здоров'я

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

2. Психіатра (дитячого) ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

3. Офтальмолога (дитячого) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

4. Отоларинголога (дитячого) _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

5. Невролога (дитячого) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

6. Хірурга (у разі потреби) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) ___________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

8. Іншого фахівця _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

Дані логопедичного обстеження

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Висновок про загальний мовленнєвий розвиток, стан фонетико-фонематичного розвитку, наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія) та рекомендації щодо їх корекції

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

Результати психологічного вивчення

(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до взаємодії з дорослим; характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатності зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти істотні ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації; міра самостійності, характер необхідної допомоги, особливості навчуваності; здатність установлювати причиново-наслідкові зв'язки, міркувати, робити умовиводи; стан емоційно-вольової сфери, поведінки, особливості формування особистості)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

Педагогічна характеристика (характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощів у навчанні, особливості поведінки)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

М.П. (дата) (підпис фахівця)

* Картка дійсна для заповнення в тих навчальних закладах системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, в яких дитина виховувалась, навчалася, лікувалася, консультувалася.

Додаток 2

до пункту 3.2. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

СКЛАД

консультантів Львівської обласної

психолого-медико-педагогічних консультації

- завідувач РПМПК

- консультант ЛОПМПК

- вчитель-логопед

- консультант РПМПК

- практичний психолог

- лікар-психіатр дитячий

Додаток № 3

До пункту 4.4.Положення про Турківську районну психолого-медико-педагогічну консультацію

бланк заяви на психолого-педагогічне вивчення

Завідувачу Турківської РПМПК

___________________________

П.І. матері____________________

П.І. батька____________________

__________________________

(домашня адреса)

Заява

Прошу провести психолого- педагогічне вивчення мого сина (доньки)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові дитини; дата народження)

для визначення адекватних умов навчання та виховання, типу корекційної програми.

Даю дозвіл на обробку персональних даних дитини, отриманих у процесі психолого - педагогічного вивчення.

_____________ ___________________

(дата) (підпис матері)

__________________________

(підпис батька)

Додаток4

до пункту 4.9. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Місцезнаходження: м.Турка, вул. В.Стуса, 4.

Телефон: 3-25-47

ВИТЯГ

з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації

від ___ __________ 20__ року № ____

Кому виданий ___________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові дитини _________________________________________________

Число, місяць, рік народження, повних років ________________________________________

Психолого-педагогічний висновок: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Рекомендовано: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Завідувач _____________________________ ____________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Секретар _____________________________ ____________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток 5

до пункту 4.9. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЖУРНАЛ

обліку дітей, які пройшли психолого-педагогічне вивчення в ПМПК

№Прізвище, ім‘я, по батькові дитини Дата народження,вік дитини Місце навчання (перебування) дитини Дом. адреса / державна реєстрація Прізвище батьків (осіб, які їх заміняють) П № попереднього витягу з протоколу засідання ПМПК Психолого-педагогічний висновок Рекомендації ПМПК Соціальний статутус Примітка

Додаток 6

до пункту 4.9. Положення про Турківську районну

психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Книга протоколів

засідань психолого-медико-педагогічної консультації

1. Дата засідання

2. Номер засідання

3. Присутні члени засідання , їх підписи

4. Порядковий номер запису дитини, яка проходить психолого-педагогічне вивчення

5. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку

6. Прізвище, ім‘я дитини, її дата народження, повних років на час психолого-педагогічного вивчення

7. Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання бесіди),що пропонується дитині

8. Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна характеристика процесу виконання завдань

9. Психолого-педагогічний висновок

10. Рекомендації щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини

11. Підписи, присутніх членів засідання, їх прізвища, ініціали

Додаток 7

до пункту 4.12. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Картка

індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дитині

1. Дата заповнення картки_________________________________________________

2. Прізвище, ім‘я дитини, її дата народження, повних років_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Домашня адреса, телефон____________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Прізвище батьків (осіб, які їх заміняють)_______________________________________

_________________________________________________________________________

5. Місце навчання (перебування) дитини_________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Скарги батьків (осіб, які їх заміняють) ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Ким направлена дитина_____________________________________________________

8. Характеристика особливих освітніх потреб дитини ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців ( у разі потреби)________________

__________________________________________________________________________

10. Дати і номери занять ( відповідно до плану) ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Результати корекційно-розвиткової допомоги ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Консультант ПМП К: прізвище, ім‘я, по батькові, спеціалізація, підпис

Завідувач ПМПК: прізвище, ім‘я, по батькові, підпис

Дата видачі картки

Додаток 8

до пункту 4.10. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Журнал обліку консультацій

батькам (особам, які їх замінюють), педагогічним працівникам, медикам, практичним психологам та соціальним педагогам

Дата Прізвище особи, якій надається консультація Зміст консультації Примітка

Додаток 9

до пункту 4.10. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Банк даних дітей віком до 18 років,

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(відповідно до нозологій), мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки

та пройшли психолого-педагогічне вивчення ПМПК

(форма ведення -електронна)

№Прізвище, ім‘я, по батькові дитини Дата народження вік дитини Місце навчання(перебування) дитини Дом. адреса / державна реєстрація Прізвище батьків ( осіб, які їх заміняють) Психолого-педагогічний висновок Рекомендації ПМПК Соціальний статус Примітка

Додаток 10

до пункту 4.10. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Банк дітей з інвалідністю віком до 18 років,

які пройшли вивчення ПМПК

(форма ведення -електронна)

Прізвище, ім‘я, по батькові дитини Дата народження, вік дитини Місце навчання (перебування) дитини Дом. адреса / державна реєстрація Прізвище батьків ( осіб, які їх заміняють) Діагноз Примітка

Додаток 11

до пункту 4.10. Положення про Турківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Банк дітей з особливими освітніми потребами віком до 18 років,

які пройшли вивчення ПМПК

(відповідно до форм навчання)

(форма ведення -електронна)

Прізвище, ім‘я, по батькові дитини Дата народження, вік дитини № та дата психолого-педагогічного висновку Місце навчання (перебування) дитини Дом. адреса / державна реєстрація Загаьноосвітній навчальний заклад Клас / група

Додаток 12

до пункту 4.10. Положення проТурківську

районну психолого-медико-педагогічну консультацію

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач ТРПМПК

__ січня 201 р.

План роботи

консультанта на 20__ рік

(документація окремого фахівця)

№Основні напрями роботи Зміст роботи Термін виконання
1Виявлення та психолого-педагогічне вивчення
2Консультативна робота
3Індивідуальна корекційно – розвиткова допомога
4Просвітницька робота
5Методична діяльність
6Психолого-педагогічний супровід таробота з батьками діти яких мають особливі освітні потреби
7Підвищення кваліфікаційного рівня

Додаток 12

до пункту 4.02. Положення про Львівську

обласну психолого-медико-педагогічну консультацію

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу з питань освіти, сім'ї та молоді

Турківської районної державної адміністрації

__ січня 201 р.

План роботи

Львівської обласної психолого-медико-педагогічної на 20__ рік

№Основні напрями роботи Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1Виявлення та психолого-педагогічне вивчення
2Консультативна робота
3Індивідуальна корекційно – розвиткова допомога
4Просвітницька робота
5Методична діяльність
6Психолого-педагогічний супровід та робота з батьками, діти яких мають особливі освітні потреби
7Координація й узагальнення діяльності роботи Р(М)ПМПК та шкільних ПМП комісій
8Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців
Кiлькiсть переглядiв: 1823

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.